ระเบียบการบรรพชา-อุปสมบท

วิธีบรรพชา-อุปสมบท

กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งอุปสมบท พึงกราบผู้เป็นบิดา มารดา 3 ครั้งด้วยเบญจางคประดิษฐ์ (ใช้กราบตลอดพิธี) แล้วพึงรับผ้าไตรอุ้มประนมมือเข้าไปในสังฆสันนิบาตต่อหน้าพระอุปัชฌาย์ วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย แล้วกราบ 3 ครั้ง นั่งคุกเข่าอุ้มผ้าไตร ประนมมือเปล่งวาจาถึงสรณะและขอบรรพชา(ไม่ต้องมีทำนอง หยุดตามเครื่องหมาย /) ว่า

เอสาหัง ภันเต / สุจิระปะรินิพพุตัมปิ / ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ / ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ /ละ(เภย)ยาหัง ภันเต / ตัสสะ ภะคะวะโต / ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง / ละ(เภย)ยัง อุปะสัมปะทัง

ทุติยัมปาหัง  ภันเต / สุจิระปะรินิพพุตัมปิ / ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ / ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ /ละ(เภย)ยาหัง ภันเต /ตัสสะ ภะคะวะโต / ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง / ละ(เภย)ยัง อุปะสัมปะทัง

ตะติยัมปาหัง ภันเต / สุจิระปะรินิพพุตัมปิ / ตัง ภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ / ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ /ละ(เภย)ยาหัง ภันเต /ตัสสะ ภะคะวะโต /ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง / ละ(เภย)ยัง อุปะสัมปะทัง

*** หมายเหตุ คำที่อยู่ในวงเล็บ ให้อ่านออกเสียงเป็น ภัย ทุกที่ ถ้าบวชเป็นสามเณร ไม่ต้องท่องคำว่า

ละ(เภย)ยัง อุปะสัมปะทัง แล้วท่องต่อไปอีกว่า อะหัง ภันเต /ปัพพัชชัง ยาจามิ / อิมานิ กาสายานิ /  วัตถานิ คะเหตวา / ปัพพาเชถะ มัง ภันเต / อะนุกัมปัง อุปาทายะ

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต /ปัพพัชชัง ยาจามิ /อิมานิ กาสายานิ  /วัตถานิ คะเหตวา/ ปัพ พาเชถะ มัง ภันเต / อะนุกัมปัง อุปาทายะตะติยัมปิ อะหัง ภันเต /ปัพพัชชัง ยาจามิ/อิมานิ กาสายานิ /วัตถานิ คะเหตวา / ปัพพาเชถะ มัง ภันเต / อะนุกัมปัง อุปาทายะ

กล่าวจบ  พึงถวายผ้าไตรแก่พระอุปัชฌาย์   แล้วนั่งพับเพียบ  ประนมมือฟังคำสอนถึงพระรัตนตรัย เป็นต้น ตอนท้ายท่านจะบอกตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน พึงว่าตามไปทีละบท โดยอนุโลม และปฏิโลม ดังนี้

เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ (อนุโลม)

ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา  (ปฏิโลม)

พระอุปัชฌาย์สวมอังสะให้แล้วมอบผ้าไตรให้ไปครองตามระเบียบ เสร็จแล้วกลับเข้ามานั่งที่เดิม นั่งคุกเข่า  กราบ 3 ครั้ง  ประนมมือ  เปล่งวาจาขอสรณะและศีล ดังนี้

อะหัง ภันเต / สะระณะสีลัง / ยาจามิ

ทุติยัมปิ    อะหัง ภันเต / สะระณะสีลัง / ยาจามิ

ตะติยัมปิ   อะหัง ภันเต / สะระณะสีลัง / ยาจามิ

พระอาจารย์ กล่าวนำนมัสการ 3 จบ ให้ผู้มุ่งบรรพชาว่าตาม ดังนี้

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

พระอาจารย์จะสั่งด้วยคำว่า ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ ผู้มุ่งบรรพชาพึงรับว่า อามะ ภันเต   ต่อจากนั้น พระอาจารย์จะนำให้เปล่งวาจาสรณคมน์ตามไปทีละพากย์ ดังนี้

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ    พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ    ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ    สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ   พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ   ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ   สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

เมื่อจบแล้ว ท่านบอกว่า    ติสะระณะคะมะนัง  นิฏฐิตัง    พึงรับว่า   อามะ ภันเต

พระอาจารย์จะบอกให้รู้ว่า การบรรพชาเป็นสามเณรสำเร็จแล้ว ต่อไปพึงว่าศีลตามทีละข้อดังนี้

 1. ปาณาติปาตา เวระมะณี
 2. อทินนาทานา เวระมะณี
 3. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี
 4. มุสาวาทา เวระมะณี
 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี
 6. วิกาละโภชะนา เวระมะณี
 7. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี
 8. มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี
 9. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี
 10. ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี

อิมานิ  ทะสะ  สิกขาปะทานิ  สะมาทิยามิ  (ว่า 3 หน)

จบแล้ว พึงกราบ 3 ครั้ง แล้วหันกลับไปรับบาตรจากผู้ที่นำมาถวาย พึงอุ้มบาตรเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ วางบาตรไว้ข้างตัวด้านซ้าย  คุกเข่ากราบ 3 ครั้ง ประนมมือกล่าวคำขอนิสัย ว่าดังนี้

อะหัง ภันเต / นิสสะยัง ยาจามิ

ทุติยัมปิ    อะหัง ภันเต / นิสสะยัง ยาจามิ

ตะติยัมปิ     อะหัง ภันเต / นิสสะยัง ยาจามิ

อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ

อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ

อุปัชฌาโย เม ภันเต โหหิ

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า ปะฏิรูปัง                                          พึงรับว่า   สาธุ ภันเต

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า โอปายิกัง                                      พึงรับว่า   สาธุ ภันเต

พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า  ปาสาติเกนะ สัมปาเทหิ           พึงรับว่า    สาธุ ภันเต

แล้วกล่าวต่อไปว่า

อัชชะตัคเคทานิ เถโร / มัยหัง ภาโร / อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร

อัชชะตัคเคทานิ เถโร / มัยหัง ภาโร / อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร

อัชชะตัคเคทานิ เถโร / มัยหัง ภาโร / อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร

***********เสร็จพิธีการบรรพชาเป็นสามเณร****************

ลำดับต่อไป พระอุปัชฌาย์ เอาบาตรคล้องตัวผู้อุปสมบท แล้วบอกบาตร และจีวร พึงรับ อามะ ภันเต  ขณะถามว่า

อะยันเต ปัตโต                           รับว่า              อามะ ภันเต

อะยัง สังฆาฏิ                              รับว่า             อามะ ภันเต

อะยัง อุตตะราสังโค                 รับว่า             อามะ ภันเต

อะยัง อันตะระวาสะโก             รับว่า             อามะ ภันเต

พระอุปัชฌาย์จะสั่งให้ไปยืนหน้าประตูอุโบสถว่า  คัจฉะ อะมุมหิ โอกาเส ติฏฐาหิ   แล้วพึงถอยหลังลุกขึ้นเดินไปพร้อมกับประนมมือไปยืน ณ จุดซึ่งจัดไว้สำหรับให้ยืน พระคู่สวด 2 รูป (พระกรรมวาจาจารย์ และพระอนุสาวนาจารย์) จะเดินออกไปยืนต่อหน้าผู้บวช แล้วสวดถามอันตรายิกธรรม พึงตอบรับว่า นัตถิ ภันเต 5 หน อามะ ภันเต 8 หน ดังนี้

“คำสวดถามอันตรายิกธรรม”

ถาม                                                                                                              ตอบ

กุฏฐัง (โรคเรื้อน ?)                                                                                   นัตถิ  ภันเต

คัณโฑ (โรคฝีชนิดเป็นทั่วตัว ?)                                                          นัตถิ  ภันเต

กิลาโส  (โรคขี้กลาก ?)                                                                           นัตถิ  ภันเต

โส โส (โรควัณโรค ?)                                                                               นัตถิ  ภันเต

อะปะมาโร (โรคลมบ้าหมู ?)                                                                  นัตถิ  ภันเต

มะนุสโสสิ๊  (เป็นมนุษย์ ?)                                                                       อามะ  ภันเต

ปุริโสสิ๊ (เป็นชาย ?)                                                                                  อามะ  ภันเต

ภุชิสโสสิ๊  (เป็นไทมิใช่ทาส ?)                                                             อามะ  ภันเต

อะนะโณสิ๊  (หาหนี้สินมิได้ ?)                                                               อามะ  ภันเต

นะสิ๊ ราชะภะโฏ (มิใช่ราชภัฏคือข้าราชการ ?)                              อามะ  ภันเต

อนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ (เป็นผู้อันบิดามารดาอนุญาต ?)        อามะ  ภันเต

ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊ (เป็นผู้มีอายุครบ 20 แล้ว ?)                อามะ  ภันเต

ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง (บาตรจีวรของเจ้ามีครบ ?)             อามะ  ภันเต

กินนาโมสิ (ท่านชื่ออะไร)       ตอบ  :  อะหัง  ภันเต       (……..…..……..………….……..) นามะ

โกนามะ เต อุปัชฌาโย,     ตอบ  :  อุปัชฌาโย เม ภันเต อายัสมา..(….สัจจานันโท….) นามะ

(อุปัชฌาย์ของท่านชื่ออะไร ?)

(ช่องในวงเล็บ…….ข้อ  14.  พระอุปัชฌาย์จะตั้งชื่อฉายาของผู้ขอบวชให้ในวันยื่นใบสมัคร และวันซ้อม   ก่อนวันวช  2 วัน)

เมื่อสวด/ซ้อมแล้ว  พระคู่สวดกลับมาสวดเรียกผู้บวชเข้ามา   ผู้บวชพึงเดินประนมมือเข้ามาคุกเข่า  กราบ 3 ครั้ง  ประนมมือกล่าวคำขออุปสมบท ว่าดังนี้

สังฆัมภันเต   /  อุปะสัมปะทัง ยาจามิ   / อุลลุมปะตุ มัง ภันเต  สังโฆ / อะนุกัมปัง  อุปาทายะ

ทุติยัมปิ    ภันเต สังฆัง  /  อุปะสัมปะทัง  ยาจามิ  / อุลลุมปะตุ มัง ภันเต  สังโฆ / อะนุกัมปัง อุปาทายะ

ตะติยัมปิ  ภันเต สังฆัง   /  อุปะสัมปะทัง  ยาจามิ  / อุลลุมปะตุ มัง ภันเต  สังโฆ / อะนุกัมปัง อุปาทายะ

กล่าวจบแล้วพระอุปัชฌาย์จะกล่าวเผดียงสงฆ์ จากนั้น พระคู่สวดจะสวดถามอันตรายิกธรรม ต่อหน้าพระอุปัชฌาย์อีกรอบหนึ่ง ผู้บวชพึงตอบรับว่า นัตถิ ภันเต 5 หน   อามะ ภันเต 8 หน ตอบชื่อตนเอง และชื่ออุปัชฌาย์ เหมือนกับครั้งก่อนทุกประการ แล้วนั่งพับเพียบฟังพระคู่สวดท่านสวดกรรมวาจาอุปสมบทไปจนจบ แล้วฟังพระอุปัชฌาย์ท่านบอกอนุศาสน์ไปจนจบแล้วรับว่า อามะ ภันเต แล้วคุกเข่าประนมมือกราบ 3 หน เป็นอันเสร็จพิธีการอุปสมบท.

จากนั้นหันกลับไปรับประเคนจตุปัจจัยทั้ง 15 ซองจากโยมผู้เป็นบิดา มารดา หรือเจ้าภาพ แล้วนำมาประเคนให้พระอุปัชฌาย์ทั้งหมด   พระอุปัชฌาย์ท่านจะแจกถวายพระทุกรูปเอง จากนั้นพระใหม่ รับพรพร้อมกับกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลในการบวชครั้งนี้ พร้อมกับญาติโยมที่มาร่วมพิธีบวช แล้วพระใหม่หันกลับไปรับประเคนของบริขารต่าง ๆ   จากโยมบิดา มาดา หรือ  เจ้าภาพ แล้วพระใหม่ก็ให้พรแก่ญาติโยม   ดังต่อไปนี้ (คำอนุโมทนา)

  *    ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง  เอวะ  เมวะ  อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ    อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา จันโท ปัณณะระโส ยะถา มะณิ โชติระโส ยะถา

  **    สัพพีติโย  วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค  วินัสสะตุ  มา  เต  ภะวัตวันตะราโย  สุขี ทีฆายุโก ภะวะ   อะภิวาทะนะสีลิสสะ  นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน  จัตตาโร  ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ  สุขัง พะลัง.

เสร็จพิธีแล้ว พระพี่เลี้ยงจะนำไปยังกุฏิที่จัดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว  เพื่อยู่ในความดูแลของพระพี่เลี้ยงต่อไป

ระเบียบและข้อมูลอันพึงทราบเกี่ยวกับการบรรพชา-อุปสมบท

 1. ให้ติดต่อขอลงทะเบียนจอง วันที่จะบวชก่อนทุกครั้ง (จะไม่รับบวชผู้ที่ไม่ได้ ลงทะเบียนจองไว้)
 2. ใบขานนาค (เอสาหัง ภันเตฯ) ให้นำไปอ่าน ท่อง และทำความเข้าใจ เพื่อให้ได้รู้สำเนียงของสระและพยัญชนะตามนั้น
 3. ใบสมัคร  ให้นำไปกรอกข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน  ส่วนผู้รับรองจะเป็น  บิดามารดา  ญาติผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา บุคคลที่เชื่อถือได้ พร้อมมีพยานและ เซ็นต์ให้เรียบร้อย    เอกสารที่แนบกับใบสมัครมี  ดังนี้:-

3.1   รูปถ่าย (หน้าตรงของผู้บวช)  ขนาด  2 นิ้ว  จำนวน  1  รูป

3.2   สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้บวช   และ   ผู้รับรอง  คนละ 1 ชุด

         (ให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

3.3   ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ใบ

(หมายเหตุ : การบวชตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป ขอให้สำเนาใบสมัครและเอกสารเพิ่มอีก 1 ชุด รวมทั้งหมดเป็น 2 ชุด)

 1.  ส่งใบสมัคร ก่อนวันบวช 2 วัน และไม่เกินวันที่………/……………./……….. ตั้งแต่เวลา  15.30 น. และเข้าพิธีซักซ้อมในเวลา  17.00 น.  (โปรดไปให้ตรงเวลา)    พร้อมนำเงินไปชำระค่าบริขารจำนวนเงิน 2,500.-บาท (บวชนอกพรรษา) 3,500.- บาท  (บวชในพรรษา)
 1. วันบวช  ในวันที่  …………  / …………………. / ………….   มีกำหนดเวลาดังนี้
 • เวลา     8.30  น.   ทำพิธีโกนผม     (ทางวัดได้จัดเตรียม พาน กรรไกร ใบมีด มีไว้ให้พร้อมแล้ว)   และ ขอให้นำใบบัวมา 1 ใบ     สำหรับห่อผมที่ขลิบ    เพื่อจะได้นำไปลอยในแม่น้ำ หรือ เก็บไว้ที่โคนต้นไม้มงคล เช่น  ต้นโพธิ์ (เป็นประเพณีมิใช่ศาสนพิธี จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้)
 • เวลา   11.45  น.   สวมชุดนาค  (ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว)
 • เวลา   12.30  น.   เข้าโบสถ์เริ่มพิธีบวช   (เวลาบวช  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)
 1. บริขารที่ทางวัดจัดเตรียมให้ ประกอบด้วย  ไตรอุปสมบท  ไตรอาศัย (สำรอง)  ที่นอน หมอน  ผ้าห่ม  ผ้าเช็ดตัว ผ้าอาบ ย่าม   เสื่อ   หนังสือสวดมนต์พิธี   รวม 4 เล่ม     ฤดูหนาวเพิ่ม อังสะกันหนาว หมวกไหมพรม  ชุดนาค  และบาตรแสตนต์เลส (ทางวัดให้ยืม)
 1. สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ที่นาคจะต้องเตรียมมาเอง ได้แก่  แปรงสีฟัน   ยาสีฟัน   สบู่   ช้อนส้อม   แก้วน้ำ ยารักษาโรคประจำตัว   และ  รองเท้าแตะ    เป็นต้น
 1. ทางวัดได้จัดเตรียมซองถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 ซอง ไว้ให้เจ้าภาพแล้ว  (ให้ผู้บวชนำไปถวายในอุโบสถหลังเสร็จพิธีอุปสมบทโดยไม่ต้องมีสังฆทานและดอกไม้ธูปเทียน) ประกอบด้วย :-
 • ซองพระอุปัชฌาย์  1 ซอง
 • พระคู่สวด  2 ซอง  (พระกรรมวาจาจารย์,  พระอนุสาวนาจารย์)
 • พระอันดับ 12 ซอง
 1. ถ้าหากมีความประสงค์จะย้ายไปจำวัดอื่น ให้ขอหนังสือรับรองพร้อมประทับตราของวัดที่จะย้ายไปนำมา แสดงเพื่อประกอบไว้เป็นหลักฐานด้วย

ติดต่อสอบถาม : วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม    135 หมู่ 10  ต. สุเทพ  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่   50200

โทร. 0-5381-0965, 08-5033-3809, 08-9852-8662, 08-8404-1168

E-mail : umongpuddhamma@gmail.com

 

อุปสมบท  วันที่………….เดือน………………………..พ.ศ……………….(จำนวน…………….วัน)  ส่วนสูง……………..ซ.ม.    น้ำหนัก……………..ก.ก.

ฉายา…………………………………………………(……………………………………………………………………………) เลขที่ฉายาบัตร…………………………

-1-

 

 

                                       ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท

 

เขียนที่…………………………………………………………………….

วันที่…………เดือน………………………….พ.ศ…………….

ข้าพเจ้า…………………………นามสกุล………………………………ชื่อเล่น…………..เชื้อชาติ………..สัญชาติ………….นับถือศาสนา…………วิทยฐานะ(วุฒิการศึกษา)…………………สาขาวิชา………………………………………………………คณะ………………………………………ชื่อสถาบัน……………………………………………………..อาชีพ…………………………….ชื่อสถานที่ทำงาน………………………………………………………………….บิดาชื่อ………………..มารดาชื่อ………………………สีเนื้อ…………………..สัณฐาน……………………………..ตำหนิ…………………………เกิดวัน…………….ข้างขึ้น……….ข้างแรม……….ค่ำ   ปี……………….วันที่………….เดือน…………………..พ.ศ……………ตำบล……………………………….อำเภอ…………………………………จังหวัด……………………………………………ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่……………………..หมู่ที่………………..ถนน…………………………………………ซอย…………………………………….ตำบล……………………..อำเภอ…………………………จังหวัด…………………………โทร………………………………………………………………………..

บัดนี้   ข้าพเจ้ามีศรัทธาเลื่อมใสใคร่จะขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา             จึงขอมอบตัวเป็นสัทธิวิหาริกในพระคุณท่าน…………………………พระครูสุคันธศีล…………………………………….พระอุปัชฌายะ

และเป็นอันเตวาสิกในพระคุณท่าน……………………………………………………………………………….เจ้าอาวาส

โดยถวายปฏิญญาดังต่อไปนี้

 1. ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า

(ก)  มิได้มีหนี้สินผูกพัน

(ข)  มิได้หลบหนีราชการมา

(ค)  มิได้มีความผิดทางอาญาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

(ฆ)  ได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาแล้ว

 1. ข้าพเจ้าปฏิญญาว่า เมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว    จะเคารพนับถือเชื่อฟังตั้งอยู่ในคำสอนของ

พระอุปัชฌายะ  และพระอาจารย์ตลอดไป  ขอได้โปรดอนุเคราะห์ให้ข้าพเจ้าได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาด้วยเถิด

 

(ลงชื่อ) ………………………………………………………………….ผู้ขอบรรพชาอุปสมบท

(……………………………………………………………..)

 

-2-

รายการคุณสมบัติ

แนบท้ายใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทของ ……………………………………………………………………………………..

 1.   มีเชื้อชาติ…………………………………..สัญชาติ…………………………………….นับถือศาสนา…………………………
 2. เกิดที่บ้าน………………………………ตำบล……………………….อำเภอ……………………….จังหวัด……………………
 3.   เมื่อวันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………..ตรงกับวัน………..ฯ………ค่ำปี…………………
 4.   มีสัณฐาน……………………………สีเนื้อ…………………………………..ตำหนิ……………………………………………….
 5. วิทยฐานะ(คุณวุฒิฯ)……………….สาขาวิชา……………………………..จากสถาบัน……………………………………..

มีอาชีพ……………..ตำแหน่งงาน……………………………………ชื่อสถานที่ทำงาน………………………………………

 1. ปัจจุบันมีอายุ………………..โดยปี………………………….มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่……………………หมู่ที่…………

ถนน………………………………………ซอย…………………………………………..ตำบล/แขวง…………………………….

อำเภอ/เขต……………………………….จังหวัด……………………………….โทร……………………..…..………..

 1. เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดี  ประพฤติชอบ  มิได้มีความประพฤติเสียหาย   เช่น    ติดสุรา

หรือ ยาเสพติดให้โทษเป็นต้น และไม่เป็นคนจรจัด                          ใช่         หรือ  ไม่ใช่

 1. มีความรู้อ่านหนังสือไทยและเขียนหนังสือไทยได้                          ใช่         หรือ  ไม่ใช่
 2. ไม่เป็นผู้ล้มละลาย  หรือมีหนี้สินผูกพัน                                                      ใช่         หรือ  ไม่ใช่
 3. ไม่เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติ ใช่         หรือ  ไม่ใช่
 4. เป็นผู้ปราศจากโทษ จากบรรพชา และมีร่างกายสมบูรณ์อาจบำเพ็ญสมณกิจได้ ไม่เป็นคนชรา

ไร้ความสามารถหรือทุพลภาพ หรือพิกลพิการ                               ใช่         หรือ  ไม่ใช่

 1. มีสมณะบริขารครบถ้วนถูกต้องตามพระวินัย      ใช่         หรือ  ไม่ใช่
 2. เป็นผู้สามารถกล่าวคำบรรพชาได้ด้วยตนเอง และถูกต้อง ไม่วิบัติ ใช่ หรือ  ไม่ใช่

ลักษณะคนต้องห้ามบรรพชาอุปสมบท

 1. เป็นคนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน                    ใช่         หรือ  ไม่ใช่
 2. เป็นคนหลบหนีราชการ ใช่         หรือ  ไม่ใช่
 3. เป็นคนเคยถูกตัดสินจำคุกฐานผู้ร้ายสำคัญ  ใช่         หรือ  ไม่ใช่
 4. เป็นคนต้องหาคดีอาญา   ใช่          หรือ  ไม่ใช่
 5. เป็นคนถูกห้ามบรรพชาอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา  ใช่          หรือ  ไม่ใช่
 6. เป็นคนมีอวัยวะพิการ ไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนาได้ ใช่ หรือ  ไม่ใช่

 

(ลงชื่อ)……………………………………………………….ผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท

 

-3-

ใบรับรองผู้จะบรรพชาอุปสมบท

 

เขียนที่…………………………………………………

วันที่……………….เดือน……………………………..พ.ศ………………….

ข้าพเจ้า…………………………………………นามสกุล…………………………………..อายุ……………………ปี

อาชีพ…………………………………………………………….ตำแหน่ง………………………………………………………….

หลักฐาน……………………………………………….เป็นเจ้าของบ้านเลขที่……………………………….หมู่ที่…………

ถนน……………………………………………..ซอย…………………………………………….ตำบล………………………….

อำเภอ……………………………………จังหวัด……………………………………..โทร……………………………………….

เกี่ยวข้องกับผู้บรรพชาอุปสมบท โดยเป็น………………………………………………………………………………….

ขอถวายคำรับรองไว้ต่อพระคุณท่านพระอุปัชฌายะ และเจ้าอาวาส ดังต่อไปนี้

 1. นาย………………………………………………..นามสกุล…………………………………………………………..

(ก)  มีความประพฤติดีประพฤติชอบ

(ข)  อาชีพเป็นหลักฐาน

(ค)  มิได้มีหนี้สินผูกพัน

(ฆ)  มิได้หลบหนีราชการมาบรรพชาอุปสมบท

(ง)  มิได้มีความผิดทางอาญาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

(จ)  ได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาแล้ว

 1. ถ้าปรากฏภายหลังว่า นาย ………………………………………นามสกุล…………………………………….

มิได้เป็นจริงตามที่ข้าพเจ้ารับรองไว้   ข้าพเจ้าขอรับผิดทั้งสิ้น   หากหลบหนีไป    ข้าพเจ้าจะติดตามนำ

ตัวมาถวายให้จงได้

ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อความนี้ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้

 

(ลงชื่อ)……………………………………………………………..ผู้รับรอง

(ลงชื่อ)……………………………………………………………..พยาน

(ลงชื่อ)……………………………………………………………..พยาน

 

หมายเหตุ        1.  ผู้ที่มีความประสงค์จะบวชจำพรรษา 3 เดือน ต้องเรียนนักธรรมด้วย

 1. ห้ามเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ภายในวัด
 

 

ใบจอง การขอบรรพชา-อุปสมบท (โปรดเขียนตัวบรรจง)

(ให้ส่งใบจอง  ก่อนวันบวช  1 สัปดาห์ พร้อมชำระค่าบริขาล 2,500.- บาท)

ขอบรรพชา-อุปสมบท  ณ วันที่………./……………………./…………..จำนวน……….วัน/เดือน/พรรษา  จะขอจำวัด  ณ           วัดอุโมงค์
         วัดอี่น : ………………………………………ต. ………………………..อ. …………………จ. ………………………..โทร. ……………………………….
  ชื่อ ……………………………………นามสกุล……………………………………………….ชื่อเล่น………………สถานะ(โสด/ไม่โสด) ………………..
  วันเกิด วัน ……………………..วันที่………../………………………../………………. อายุ………..ปี   ส่วนสูง……………ซ.ม./.น.น…………….กก.

(ถ้าเกิดวันพุธ  ให้ระบุ วันพุธ กลางวัน  หรือ กลางคืนด้วย)

  ที่อยู่  บ้านเลขที่……………..หมู่บ้าน………………………………………หมู่ที่ ……………ถนน……………………………………………………………
  ตำบล……………………….อำเภอ……………………………….จังหวัด………………………………โทร. ……………………………………………………
  คุณวุฒิ……………………………สาขาวิชา……………………………………………..คณะ………………………………………………………………………
  ชื่อสถาบัน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  อาชีพ………………………………………….สถานที่ทำงาน………………………………………………………………………………………………………..
  ชื่อผู้รับรอง…………………………………………………..อาชีพ…………………………………………………. โทร…………………………………………

ลงชื่อ……………………………………………………………….

วันที่……………..เดือน…………………………..พ.ศ………………..                                    ลงชื่อ……………………………………………..ผู้รับเรื่องจอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *