ติดต่อสอบถาม

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

ที่อยู่ เลขที่ 135 หมู่ 10 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
แผนที่ Google Map

กุฏิเจ้าอาวาส

พระครูสมุห์บุญเลิศ ชยวํโส (เจ้าอาวาส และเลขาเจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๑)
พระมหาพิภพ จนฺทสิริ ป.ธ.๙ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)
พระครูสังฆรักษ์ประเสริฐ  สิริธมฺโม (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)
โทร. 094 – 5355888 หรือ 088 – 4041168

สมัครบวช

พระครูสังฆรักษ์ประเสริฐ สิริธัมโม
รายละเอียดเพื่มเติม  คลิก
โทร. 094 – 5355888 หรือ 088 – 4041168

ค่ายคุณธรรม

พระอาจารย์มหาเวียง ญาณนนฺโท
พระมหานรินทร์ นรินฺโท
พระประสิทธ์ วิสุทฺธิสาโร และคณะ
โทร. 084-0454819

หอสุมดธรรมโฆษณ์

โทร. 053-278882

สำนักงานสวนพุทธธรรม (ศูนย์เผยแผ่ธรรม):

พระนพกร รชฺชธโน (ผู้ช่วยฝ่ายเผยแผ่ CD ธรรมะ และจัดทำข้อมูลหนังสือชาวพุทธ)
พระสัมพันธ์ วรปญฺโญ (ผู้ช่วยฝ่ายเผยแผ่ CD ธรรมะ และจัดทำข้อมูลหนังสือชาวพุทธ)
โทร. 053-328054

สำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ

(Meditation Center Wat Umong Suan Budhha Dhamma Chaingmai)
พระมานพ จารุธมฺโม โทร. 08-5033-3809
พระธีวสุ จิตฺตปสาโท โทร. 08-5921-4027
สำนักงาน โทร. 0-5381-0965, 0-5381-1100
Email: umongmedcenter@yahoo.com *For english