ธรรมสาส์นชาวพุทธ

ธรรมสาส์นชาวพุทธ คือ เป็นวารสารเกี่ยวกับพุทธศาสนา ธรรมะ คำสั่งสอน ราย 3 เดือน ของวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม โดยคณะพุทธนิคม ที่นับเนื่อง ตั้งแต่เจ้าพ่อชื่น สิโรรสได้พาคณะเข้ามาบุกเบิกแผ่วถางวัดร้างเชิงดอยสุเทพเมื่อปี พ.ศ.2491 จนกลายมาเป็นวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมในปัจจุบัน

ต่อมาได้จัดพิมพ์หนังสือธรรมสาส์นชาวพุทธ (แต่เดิมเรียกหนังสือพิมพ์ชาวพุทธ) ขึ้นในปี พ.ศ.2495 เพื่อเผื่อเผยแผ่ธรรมะ คำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ท่านอาจารย์ปัญญานันทภิกขุ ตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่สำคัญอีกหลายรูป พร้อมทั้งส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

ท่านผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกธรรมสาส์นชาวพุทธได้ที่
โดยสามารถเลือกรับได้ 2 แบบ
1. รับในรูปแบบ E-Book ไฟล์ PDF (ฟรี)
2. รูปแบบเล่มหนังสือ (ค่าสมัคร 150 บาท/ปี ท่านจะได้รับปีละ 4 เล่ม)