เสาหินอโศกจำลอง

เสาหินอโศกจำลองจริง ๆ แล้วอยู่ที่ประเทศอินเดีย สาเหตุที่ได้ชื่อว่าเสาหินอโศกก็เพราะว่า พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่ในสมัยของพระองค์เป็…