ถวายอาลัย พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท)

ถวายอาลัย
พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท)
อายุ ๘๖ พรรษา ๖๒
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
ได้มรณภาพลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๙.๐๕ น. ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่