สำนักปฏิบัติธรรม วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม หรือ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม) Wat Umongmeditation Center

 

วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมก่อตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์      เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎี    และการปฏิบัติธรรม    โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสันติสุขแก่มวลมนุษย์  ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ     และในปี๒๕๕๑   มหาเถรสมาคมให้การรับรองเป็นสำนักปฏิบัติธรรม  ประจำจังหวัดแห่งที่ ๗   สำนักปฏิบัติธรรมวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมมีห้องพักรองรับผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็น  ส่วนตัวและเป็นคณะ    เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางป่าไม้อันร่มรื่น  และสงบเย็น

ติดต่อสอบถาม :  สำนักปฏิบัติธรรมวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม  โทร. ๐-๕๓๘๑-๐๙๖๕,  ๐๘-๕๐๓๓-๓๘๐๙  E-mail : umongmedcenter@yahoo.com Facebook : Meditation Center Wat Umong

ระเบียบการเข้าสมัครปฏิบัติธรรม

 • นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการเข้ารับสมัคร
 • กรอกใบสมัครให้ละเอียดด้วยลายมือที่อ่านง่าย
 • หากต้องการเอกสารรับรอง โปรดแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียน
 • ยื่นใบสมัครทันที่เมื่อกรอกเสร็จเพื่อ สะดวกแก่การให้บริการ
 • สิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงเข้าปฏิบัติธรรม                                                                                              ๑.  รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด   ๒. งดสูบบุหรี่ สิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดทุกชนิด  ๓.  ต้องสำรวมกาย วาจา ใจอยู่ ตลอดเวลาไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

ในช่วงปฏิบัติธรรมหรืออยู่ในห้องนอน

 • งดการพูดคุยขณะรับประทานอาหาร และรู้จักประมาณในการบริโภค
 • ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันที่ทางศูนย์ ปฏิบัติธรรมกำหนดไว้อย่างชัดเจน
 • งดใช้โทรศัพท์ในช่วงการปฏิบัติธรรม
 • งดการอ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติธรรม

 • ควรอยู่แต่ภายในวัด หากมีกิจธุระจำเป็น     ที่จะต้องออกนอกสถานที่ต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลรับทราบ
 • สิ่งที่จะต้องเตรียมเมื่อจะเข้าปฏิบัติธรรม  ชุดขาว  เสื้อจะเป็นแขนสั้น หรือยาวก็ได้     กางเกงควรเป็นขายาว  ผ้าถุงผู้หญิงควรยาวเลยหัวเข่า ชุดไม่ควรบางหรือรัดรูปจนเกินไป
 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น  เช่น  สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน  กระดาษชำระ   ผ้าเช็ดตัว   นาฬิกา  เป็นต้น
 • หากมีโรคประจำตัว ควรนำยาติดตัวมาด้วย
 • หากไม่เข้าใจการปฏิบัติตัวในการเข้ามาปฏิบัติธรรม ติดต่อตามที่อยู่ของสำนักปฏิบัติธรรมฯ

 กิจวัตรประจำวัน 

=ภาคเช้า

   ๐๔.๓๐ .               ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว (สัญญาณระฆัง – ปลุกก่อน  ๓๐ นาที)

  ๐๕.๐๐  – ๐๖.๓๐ .   ทำวัตรเช้า/ฟังธรรม/ปฏิบัติธรรม                                    

  ๐๖.๓๐ ๐๗.๐๐ .    บำเพ็ญบุญ/ทำความสะอาด                                         

  ๐๗.๓๐ ๐๘.๓๐ รับประทานอาหารเช้า (สัญญาณระฆัง – เตือนก่อน  ๑๕ นาที)

  ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐  น.   ปฏิบัติธรรม**และรับศีล (ผู้มาใหม่)

  ๑๑.๐๐ ๑๒.๐๐ .   รับประทานอาหารกลางวัน (สัญญาณระฆัง – เตือนก่อน  ๑๕ นาที)

 ๑๒.๐๐ ๑๔.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

=ภาคบ่าย         

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐    ปฏิบัติธรรม

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ .     บำเพ็ญบุญ/ทำความสะอาด

๑๗.๐๐ ๑๘.๐๐ น.    พักผ่อน/ทำกิจส่วนตัว       

=ภาคค่ำ

๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ .   ทำวัตรเย็น/ฟังธรรม/ ปฏิบัติธรรม (สัญญาณระฆัง-เตือนก่อน ๑๕ นาที)

๒๑.๓๐ .                  พักผ่อน และเข้านอน

หมายเหตุ

**รับศีลเวลา  ๙.๐๐ น. : ให้เตรียมดอกไม้เทียน-ธูป ๑ ชุด  ใส่พาน เพื่อถวายในพิธีเข้ารับศีล ๘

**ลาศีล เวลา ๘.๓๐ น. : ให้เตรียมดอกไม้เทียน-ธูป ๑ ชุด และนำปัจจัยใส่พานถวายพระ

                                      วิปัสสนาจารย์                                           

 

ค่าเครื่องนอน (หมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูนอน  เสื่อปูนอน)           =      ๙๐.- บาท (*จ่ายครั้งเดียว)

-ค่าอาหาร ค่าน้ำ-ไฟ และอื่น ๆ                       วันละ               =    ๑๗๐.- บาท

-ค่าชุดขาว : ซื้อชุดใหม่ชุดละ =  ๓๕๐.- บาท  / ค่าเช่าชุดละ  =   ๒๐๐.- บาท (*จ่ายครั้งเดียว)

                                            *ตลอดเวลาที่พักอยู่ขณะปฏิบัติธรรม)

 

The Wat Umong (Umong temple)  Meditation Center was founded for the propagation of theoretical and practical Buddhism, and for the promotion of peace to happiness among all human beings.  The center was officially acknowledged as the seventh provincial meditation center in 2008 by Royal Thai Sangha Organization.  The center is a forest monastery at the the foothills of Doi Suthep that all meditators are invited to retreat and practice among peacefully natural surroundings.

Activities

1)   Bhuddism meditation

             The center  always teach  and  supports for Bhuddism meditation   (Vipassanā meditation)  that base on the Four Foundations  (Satipaṭṭhāna 4)  of mindfulness,  in accordance with nature.                     

2)    Bhuddism preaching

             The center always preaches and explain all about  Bhuddism [Dhamma] for Thais and foreigners.   

Prepararation :-

1)  Please Bring and wear your clean white shirts  and  pants.

2)  Please bring your belongings such as soap, toothbrush, toothpaste, towel, watch, razor, shaving cream,  etc.

3)  Please bring any medication to need during the course of meditation.            

Registration

1)  Possibly, you should by sending  E-mail or Phone  before you arrive here.

2)  Please show your ID. Card or passport.

3)  Please completely fill in an application form.

4)   If you require a certificate of course completion, please inform us before you start the course.

Rules and Responsibilities :-

1)  You must have good  physical and mental heath.

2)  You must have faith in the practice of meditation.

3)  You must be pleased to adjust for new environment.

4)  You must be respectfully, respectfully prepared to live in modest lifestyle.

5)  You must obey and follow the instruction of all monks and officers in the center.

6)  Please do not smoke cigarette, drink liquor or use any addictive drug.

7)  Please do not mobile phone or electronic devices.

8)  Please always  keep silence and calmly control your body and mind.

9)  Please avoid to chat with others.

10)  Please politely in a good  manner.

11)  Please specifically  read all meditation books or good books that prepared in the center.

12)  If you have any urgent task or responsibility, please inform any  monk or the officer before   you go out.

 Meditation class schedule Wat Umong, chiangma

 

Date Morning/Afternoon Evening
            Monday 09.00  Uhr. 19.00 Uhr.
            Tuesday 09.00  Uhr. 19.00 Uhr.
            Wednesday 09.00  Uhr. 19.00 Uhr.
            Thursday 09.00  Uhr. 19.00 Uhr.
            Friday 09.00  Uhr. 19.00 Uhr.
            Saturday 09.00  Uhr. 19.00 Uhr.
            Sunday 09.00  Uhr. 19.00 Uhr.       

 

                                  The schedule of practice.
 

04.30 –   a.m.

05.00 – 06.30   a.m.

06.30 – 07.00   a.m.

07.30 – 08.00  a.m.

09.00 – 10.45  a.m.

11.00 – 12.00   a.m.

12.00 – 02.00   p.m.

02.00 – 04.00  p.m.

04.00 – 05.00  p.m.

07.00 08.30  pm.

09.30  p.m.

 

Wake up (Ring the bell)

Practice meditation ( Self-Training after instruction guided)

Cleaning / sweeping the temple ground or meditation halls

Breakfast (Ring the bell)

Meditation Instruction (Teaching by teacher)

Lunch (Ring the bell)

Break time

Practice meditation ( Self-Training after instruction guided)

Cleaning sweeping the temple ground or meditation halls

Meditation Instruction (Teaching by teacher)

Bedtim                    

Floor plan Meditation Center 
Payment : (no refund)

-for Pillow, Blanket and Sheet   :      90.- ฿ (one time)

-for Food and facility                   :    220.- ฿/day

-for White clothing              : 350฿ (Buy) / 200 (Rent

 

MEDITATION  CENTER  Wat  Umong Suan  Buddhadhamma   Tel.  0-5381-0965,  09-1071-8209, 08-5033-3809

E-mail  :  umongmedcenter@yahoo.com   Facebook  :  Meditation Center Wat Umong