เอิร์ท ดินแดนแห่งความรัก : ดูหนังหาแก่นธรรม

เชิญชมภาพยนต์เรื่อง “เอิร์ท ดินแดนแห่งความรัก” และร่วมสนทนากับ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ศิลปินผู้สนใจประวัติความขัดแย้งในอินเดีย ร่วมด้วย นรตฺตโม ภิกขุ

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

ณ หอธรรมโฆษณ์ งัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่

เริ่มฉายหลังเวลา 15.00 เป็นต้นไป