เชิญรวมกิจกรรม ธรรมะในสวน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

กิจกรรมธรรมะในสวนประจำเดือน มกราคม 2561

กิจกรรมที่ 1 โครงการธรรมะในสวนตักบาตสาธิต เริ่มเวลา 8.00 น.

กิจกรรมที่ 2 ดูหนังหาแก่นธรรม เริ่มเวลา 13.00 น.

กิจกรรมที่ 1 โครงการธรรมะในสวนตักบาตสาธิต

กิจกรรมพิเศษ “บูชา สอง ยกย่องผู้ฝึกตน อาจริยบูชา วาระ ๘๐ ปี ชาตกาล สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต”

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ลานข้างวิหารเจ้าชื่น วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

๐๘.๐๐ น. ชมนิทรรศการ “ การเดินทางของตัวหนังสือ ”

๐๙.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรแปล

๑๐.๐๐ น. สนททนาธรรม “ ขะโยมสงสัย ตุ๊เจ้าใคร่ตอบ ” ตอน “ บูชาสอง ยกย่องผู้ฝึกตน” โดย พระอาจารย์ดุษฎี เมธงฺกุโรและคุณอ้อมสุนิสา สุขบุญสังข์

๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

ตัวแทนคณะสงฆ์ กล่าวสรุปกิจกรรม / อนุโมทนากถถา

สาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรม “ดูหนังหาแก่นธรรม”

๑๓.๐๐ น. ดูหนังหาแก่นธรรม เรื่อง “Die Tomorrow” ร่วมพูดคุยกับ อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ

เมื่อเวลาค่อยๆ ล่วงผ่านเลยไป

วันใหม่เคลื่อนคล้อยซ้ำร่องรอยวันวาน

ในวาระงานอาจริยบูชา ๘๐ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

ชวนมาสำรวจความหมายอันเป็นดั่งจุดหมายปลายทางของชีวิต

ผ่านภาพยนตร์เรื่อง “Die Tomorrow” หนังเล็กๆ ที่พูดเรื่อง “ใหญ่” ได้อย่างลุ่มลึกและน่าสนใจ หลังหนังจบล้อมวงคุยกันกับอาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ ชวนคุยเรื่องซีเรียสหากแต่ธรรมดาโดยคุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์

วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ เริ่มฉายหนังเวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หอสมุดธรรมโฆษณ์ วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม จ.เชียงใหม่